مسعود احمدی افزادی متولد 21مهرماه 1349 مشهد مقدس


تحصیلات و سوابق دانشگاهی:
کارشناس فقه و مبانی حقوق اسلامی
کارشناس ارشد ادیان وعرفان
محقق برگزیده دوره دکترا،دین شناسی تطبیقی دانشگاه هایدلبرگ آلمان
دکترای ادیان و عرفان تطبیقی
چهارده سال تدریس مستمر دردانشگاه ، گروه تخصصی ادیان وعرفان

برخی سوابق علمی- اجرایی:
عضو علمی اولین همایش سراسری عرفان اسلامی وانتخاب بعنوان سخنران برگزیده با مقاله عرفان در چهاربیت اول مثنوی.
عضو علمی کنگره اسلام در اروپا با مقاله برگزیده اسلام ومسلمانان در اروپا پس از جنگ جهانی دوم دردانشگاه ارفورت آلمان
عضو علمی هماش سراسری امام خمینی - حکومت وسیاست بعنوان سخنران برگزیده با مقاله حکومت دینی انبیاء از نگاه امام خمینی/تورات و انجیل.
عضو انجمن محققان آکادمی علوم آلمان.
عضو بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
عضویت درکنگره جهانی حکیم حاج ملا هادی سبزواری.
عضویت درکنگره جهانی عطار نیشابوری.
همکاری ومسئولیت درکنگره جهانی حکیم ملاصدرا.
مدیر اجرایی فصلنامه فلسفی خردنامه صدرا.
مدیر فرهنگی دانشکده الهیات ومعارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد.


برخی مقالات و آثار:
شرح نی نامه مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی.
عرفان اسلامی در چهاربیت اول مثنوی.
نگاهی به انجیل اربعه و انجیل برناباس.
موسی (ع) در دعاهای اسلامی /دعای سمات.
خورشید پرستی درادیان.
نگاهی به پیشینه مکتب باستانی چین/تائوئیسم.
گذری بر سکاها.
پارسها در ایران.
دوعارف همدانی - بابا طاهر عریان و عین القضات همدانی.
ابیات یکسان در مثنوی و دیوان شمس تبریزی.
کوروش یا ذوالقرنین.
پیشینه قوم عیلام.
اسلام و مسلمانان در غرب.

Template Design:Afzadi