مسیحیت و کلیسای کنگرگشنا ل

لیلی صمدی

این کلیساکه دراصل کلیسیا است معنای اتحادخارجی راقبول ندارد.در مراکز کنگرگشنال کلیسا را جماعت محلی معنا می کنند ،یا مجمع نامریی کلیه پیروان.

عنوان گنکر گشنالیسم به طور کامل جا یگزین مستقل واستقلال شده است . در سالهای 1640 تا1650این عنوان برای ایده ی روحانیت خاص درامریکا وانگلیس بکار رفت.این گروه افراطی با جدا شدن از کلیسای تاسیسی جماعت جدایی برای خود تشکیل دادند.پیشگامان انان روبرت برون وهنری باوربودند رابرت برون باایده ی کلیسا ملی مخالف بود.(سلطت خدا نمیتواند با کلیه کلیساها محلی اغاز شود بلکه باید با بهترین انهااغاز شود) .اوجماعت اختصاصی خودرا در نرویچ تشکیل داد.اعضای این گروه با هم عهدبستند که در میتینگها شرکت کنندواعضای این کلیسا حق اعتراض وطرح سوال برای مذاکره را داشتند.

«بارو» بخاطر اعتقاداتش اعدام شد وبرون کشیش کلیسا در انکلستا ن شد.

برون وباور کالونیست بودندانها با طرز فکر انگلیکاها ی معاصر مخالف بودند.

 

1-انها اصل کلیسای تاسیسی رارد کردنددولت حق نداشت در موردشکل حکومت کلیسا اظهارنظرکن

2-انها کلیسا را به عنوان جماعت مؤمنان داوطلب تلقی می کردندکلیسای مریی از مردمی که خو درا مسیحی میدانند تشکیل شده است.

3-اصل کشیشی عمومی کلیه مومنان سخت مورد تاکید قرار گرفته است بر اساس گفته ی برون هرکسی در کلیسا باشدیک سلطان ،یک کشیش ویک پیامبراست که تحت نظر مسیح می باشذ.

4-هرجماعتی مامورین ،روحانیون ،معلمین ،شیوخ وتسلی دهندگان خود را اتتجاب می کند

5-جماعت انفرادی دارای استقلال قضایی واجرایی هستند ولی بایکدیگر همکاری دارند.

پدران زایرکه به امریکا مهاجرت کرده بودند کنگرگشتالیستها بودند کنگرگشتالیستها که دردنیای جدید درصدد تأسیس کلیسا جدیدوزندگی روزانه بر اساس ایده های خودشان بودند

سالهای بعدی جماعتی از مسا فران ازطریق اقیانوس به انگاستان آمدندودرآنجا مهاجر

نشین های ماسا جوست کنکتیکوت ونیوهاون را تـاسیس کردند اینها پوریتانی بودندولی جدایی طلب نبودنددر امریکا به ساما ن دادن خود براساس کنکر گشتالیسم پرداختند در انگلستان آهنگ پوریتانی کردند وبه یک جماعت خدا سالارتبدیل شدند.آنها ابتدا توکراسی وخدا سالاربودند اما اصول دمکراسی آنها از نظام حواری پیشین سر چشمه گرفت تنها کنگرگشتالیسم ها توانستند دارای حقوق مدنی شوند در سراسر ایالات جدید انگلستان دولت میزان مالیات های کلیسا را تعین کردحقوق کشیشها را پرداخت کرد وشورای های مذهبی تشکیل داد .پوریتانهادرامریکا به تعلیم وتربیت علاقه نشان دادندودانشگا ه های «هاروارد »و«دیال» را توسط آنها تأسیس شد .استقلال طلبان مایل بودند تحت نفوذ کشورهای مشترک المنافع باشند .سال 1658ساوای لندن میتینگی بر گزار کرد و

بیانیه ی ایمان نظام هایی که کلیسا های انگلستان آنها را قبول کرده بودند صادرکرد .کنگر گشنالیسم ها با زمانهای سختی مواجه شدندودر سال 1660از آزادی مذهب بر خوردار شدند.آرام آرام حرارت وگرمی خود را از دست دادند وبه جامعه ای بی جا ن تبدیل شده بودند وبعد از ان از بیداری روحی وتجدید حیات مذهبی بهرمندشدند

در قرن 19گنکرگشنالیسم ها توسعه ی خودشان را در مستعمره نشینهای غربی شروع کردندوامروزسه چهارم کلیسای های انها در از انگلستان جدیدهستند شورای این کلیساها هرسه سال یک بارمیتیگی برگزار می کنندواین کلیسا  نه مرجعت قانون گزاری دارد

ونه قضایی د ر سال 1391 یک شورای بین الملللی داشت که صرفا مشورتی بود بدونه مرجعیت قضایی واجرایی .

 

حقایق اماری قانون اساسی دکترین وعبادت.

حقایق اماری کلیسا ی کنگر گشنالیسم فقط در انکلستان زیاد است .در اسال 1949کنگرگشنالیسم در بریتانیای کبیر 400عضو داشت که منحصر بود به دانش پژوهان در ایالات متحدهیک میلیون نفردر استرالیا وافریقا 5/2میلیون نفر.مجموعا10میلییون نفر عضودارد.

قانون اساسی :کنگر گشنا لیسم هابه قانون اساسی شان پایبندندی زیادی دارند هریک از این کلیساها در امور داخلی به اصول

دمکراتیک عمل می کنندوبرای خود انتخابات بر گزارمی کنند .کسی که می خواهد به عضویت دراید باید کلیسا ی محل را متقاید کرده باشد که او یک مسیحی معتقد است .وی حوزه ی مسولیت کلیسا را پذیرفت.از مظاهر وحدت کلیسای ویژه ،

1-متینگ کلیسا که نشانه ی ثانو ی از ازادی وبلند نظری تفسیر شده است.

2-هر کلیسایی کشیش خود را انتخاب می کند.در باره ی این که چه اعتقاد نامه ای را می توان  به کاربرد تصمیم می گیرد بدونه این که مجبور به پیروی ازهیچیک از معیارهای عبادی دیگران باشد.

3-کلیسا ها از یکدیگر حمایت مالی می کنند ،باهم مشورت می کنند .

4-هرکلیسا آزادی کامل دارد وهیچیک از آنها نمی تواند بر دیگری حکومت کند.

 

دکترین:

1-گنکر گشنالها نمی توانند هیچ گونه اعتقاد نامه یا سند اعترافی را به اجبار به رسمیت بشناسند.

هنگامی که او اصول دکترین خود را بیان می کند یاد آور می شود این چیزی است که کلیسا به آن معتقد است این طورنیست که افراد کلیسا الزاما به ان پایبند باشند چون اگراجبارکنیم مردم ازاعترافنامه بیزار می شوند.این تغیرآزادی ،تغیر وانکار ایمان نیست. آزادی به صداقت ووفاداری ما محدود است در گنکرگشنالیسم ها یک سنت دکترینی استوار بطور مشخص وجود دارد کشیش در کلیسا کنگرگشنا لیسم کاملا به کلیسا وابسته است .این مطلب که تصدی گری کشیش برای دور جدید بیاز مند انتصاب مجدد است اکنون موردعمل نیست .گنکرکشنا لیستها توانستند عظمت کشیش را حفظ کنند.در عصر جدیداین مطلب به عنوان «موهبت خدا»به کلیسایش که ایین دران اجرا می شود ولی نیروی آن ازخدااست سرچشمه می گیرد.

ویژگی  شعایربه عنوان دستورات ونشانه های کلیسا با تأکیدابقاء شده است .انها اعمال کلیسا هستند نه اعمال مقام کشیشی.

دکترین کنگر گشنالیسم ها نزدیک به سنت کالوبیست است در حالی که دکترین تولد تازه به وسیله ی تعمید قسمت از سنت گنکرگشنالیسم نبوده  است.اظهاریه ساوایی در نفوذتعمید به عنوان یک دستوربرای اعطای فیض تردیدی روا نداشته است .بر اساس این اظهاریه حضور بدن وخون مسیح همراه با نان وشراب  درشام خداوندگار«جسمانی»یا مادی نمی داند بلکه می گویند آنها ایمان مومنان،در آن ایین عناصری  هستند که خودشانمفاهیم ظاهری آن می باشند حضورمسیح بیشتربه عنوان میزبان یا میهمان تفسیر شده تا ارتباط خاص با خود عناصر.گنکر گشنالسیم در دستورات الهیش از نوع پورتیانیسم می باشد.

ساختمان کلیسایی که اصولامراکز تجمع نامیده می اند به دور یک سکو ی وعظ  ویا یک میزتجمع بنا می شود .نظم عبادت آن نیست که لیتوگرافی تفسیرشده است.قدیمیترین گنکرکشنالیسمهامزامیر کتاب مقدس را آواز  می خوانند اما سرود خوانی در قرن 18رواج یافت ترتیب معمولی عبادت عبارت است از ا-سرود2- دعا بهقرایت کتاب مقدس که با سرود خوانده می شودوباسرود روحانی جواب دادهمی شوددعاها معمولا فی البدیهه،وعظ،سرود،ودعای ختام مراسمشام خداوندگار معمولا ماهی یک بارانجام می شودمعمولا حضار در سرتاسر عبادت می نشینند.دعوت برای تشکیل جماعت به همه مربوط می شودکلیسا ی تعمیدی: تعمیدیها مفتخرند که انا باپتیست های دوره ی اصلاحات پیشگامان آنها هستند.انها از این که فرقه ای متعلق به رشته ی جدید باشند اجتناب میکنند وادعا می کنند که اعضای یک کلیسا هستندکه در خلال ودوره ی اصلاحات به وجود آمده آنها ازاجداد ونیاکانی خود حتی تا زمان خیلی دور پی روی می کنند ومعتقدند کلیسا عمل تعمید را انجام می داد.کمی بعد ازعصر حواری یک دوره پیش آمد خلوص وپاکی کلیسا به دلیل تعمید کودکان کم تر از 7سال وتاسیس سلسله مراتب روحان از دست رفت.والدیسنیهای قرون وسطی به عنوان پیشگامان نهصت باپتیست به حساب آمده اند.هوا خواهان دوره ی اصلاحات ازانتقادات مربوط به تعمیدوتعمیدمجددعبور کردند گروه ازروحانین وعوام شهرزوریخ بودند که اظهار داشتند که مومنان باید از کلیسا جدا شوندویک جماعت خالص وپاک تشکیل دهند از این روبرای اولین بار اجتماع روحانیت شکل گرفت.آنها مدعی استقلال کامل ازدولت هستند.وتعمید کودکان کمتر از 7سال را خلاف کتاب مقدس می دانند وآنرا عمل شیطان الاصل تلقی می کنند.اولین تعمید مجددمجازات شکنجه به دنبال داشت.در همان سال کشیش کلیسابه تعمید کلیه ی اعضای کلیسا پرداخت بعد به زندان افتاد ودر سال بعد در وین اعدام شد .این هواخواهان انا پانیست (تعمید دهندگان دوباره )نام گرفتند نهصت اناپانیت در سویس وآلمان گسترش یافت.این نهصت فشار سختی را از سوی کا تولیکها ولویرنیسم تحمل کردودر حوادث مونسترضربه ی شدید را متحمل شد.این سرنگونی باعث سقوط رادیکال گردیدکه تاسیس حکومت روحانیون  راولو به زوراسلحه هدف داشتند این نهصت با شکل جدیدش  که درمنوسایمن بجا مانده بودادامه یافت تعمیدیعای هلند زنان ومردان مومن بودند وصلح جو که می خواستند اصول اعتقادی خود را با شکنجه و شهادت تایید کنند انها طرفداران صلح بودند نهصت تعمید در انگلستان کمی بعد از 1600در میان جدایی خواهان پورتانی آواره در هلند آغازشدکشیش امستردام با عدم توافق تعمید کودکان کمتر از هفت سال با کتاب مقدس بود کشیش آمستر ذام خود وگروهش را تعمیددادعمل با پاشیدن آب انجام می شد .غوطه ور شدن در اب :توماس هلویس بعد ازجان اسمیت رهبر نهصت شد وبا گروهش به لندن باز گشت شکل ظاهری تعمیدمورد اختلاف بود به زودی  به صورت یک مسله حاد در امدوتایید شده بود که تعمید به صورت غوطه ورشدن درآب درآیدبسیاری از تعمید کنندگان انگلستان با این روش تعمید موافق بودند.یکی از معلمان خودرا به ریجنسبورگ در هلند فرستادند تا تعمید را به شکل شایسته دریافت کند.

برای تعمیدغوطوری سه دسته تعمید وجود داشت.

1-کسانی که غطه وری کامل را در تمیید قبول کرده اندانها کالونیست .

2-کسانی که دکترین فیض همگانی ویا آزادی را پذیرفته بودند به تعمیدیهای عمومی معروف شده بودند.

3-کسانی که پیروتعمیدیهای اختیاری بودند به عنوان تعمیدیهای خصوصی شناخته شدند .

یکی از چهرهای نهصت تعمید جان بنیان است که خود به عنوان یک بزرگسال تعمید مجدد یافت وی سه تن از کودکان خودرا وا داشت تا در کودکی تعمید یابند ولی به نظرنمی رسد که مسله تعمید را یک امرجدی تلقی کرده باشدهر چند نظریه این کلیسارا به روشنی پذیرفت وبه انجمن داوطلبان وارد شد قرن18 دوره ای از زوال وانحطاط عمومی بودولی کلیسا های تعمیدی در احیای عمومی کلیسا سهیم بودند.در سال 1792ویلییا م کری مسیحیان انگلستان رابیدار ومتوجه مسولیت شان در برابر جهان مسیحیت کرددر همان سال انجمن تبلغی تعمیدی تشکیل شد

 

تاریخ آغاز نهصت تعمید در امریکا:

نهصت تعمید در سال 1636هنگامی که راجر ویلیامزمهاجرپورینانی مهاجر نشین پروویدنس را در جزیره رد کرد  تاسیس شد.در قرن 19نهصت تعمید در میان سیاه پوستان گسترش چشمگیری پیدا کرد . نهصت  به المان راه یافت و بعد از ان به اسکاندی.

حقایق آماری ها

اعضای  کلیشای تعمید درسراسر جهان 21میلیون نفر تخمین زده شده است .با کودکان ووالدین ودانش پژوهان سه برابر می شود .روسیه بزرگترین جمعیت تعمید را داشت .در جزیره ی کوچک بریتانیا 327هزار نفردرسراسر اروپا1200هزار نفرهستند.

اقلیت تعمیدی را به چند گروه می توان تقسیم کرد:

1-تعمیدی آزاد یا مختار.آنها تقریبا 400هزار نفرندومراسم تهمیدشان را آزاد انجام می دهندومسیحیان کلیه فرق را درعشای ربانی می پذپرند

2-تونکر ها آنها از مهاجران آلمان پدید آمدند طرفدار آرامش هستندبا هرکونه تعلیم وتربیت مخالفند هر چنداخیرا مدارسی برای کودکان تاسیس کرده اند.

3-تعمید ضد تبلیغ که کارهای تبلیغی را مردود می شناسند.آنها خودرا تعمیدیهای سبک قدیم می دانندآنها معتقدند که خداوند نجات یافتگان راانتخاب کرده است هر گونه تبلیغی بی مورد است .اعضای آنها 70هزار نفرند.

4-تعمیدیهای هفتمین روز:آنهابراثرمطالعه انجیل در یافته اند که روز شنبه را استراحت کنند کروه آنها در آنگلستان وهمزمان در آمریکا تشکیل شدوچند هزار نفرند .

ویژگیهای دکترین ،قانون اساسی،عبادت:دکترین آنها نزدیک به دکترین گنکرگشنا لهاست .در اعترافنا مه های تعمیدی آمده کلیسا ها براساس اراده ی خداوندکه در کلمه اش تجلی یافته متحدشدندواعضای انها با میل واراده موافقت می کنند که بر اساس نصب وتعین مسیح کام بردارند.

2- اصل آزادی مذهب .این دکترین به عنوان مجمعی براساس پیروی داوطلبانه ی مربوط می شود.انها عقیده دارند که باید به کودکانن کمتراز7 سال اجازه داده شود که راه خود را تا رسیدن به سال های بصیرت انتخاب کنند.انها می گویند دولت نبایددر مذهب دخالت کند.

3-تفسیر انها از مسیحیت:تفسیر انها از مسیحیت نقطه ی مقابل وساطت شعاری است .وممکن است مسیحیت به عنوان «روحانی کردن »موردتفسیرقرار گیرد.اصل اولی عبارت ازاجتماع روح باخداکه طبعتی روحی وذاتی است (از این فرازبیش اواین نفهمیدم)

4-کلیسای تعمید دمکراتیک است .ظاهرا کشیش ها حق زیاد تری نسبت به اعضا ی جماعتشان ندارند.هنگامی که یک کاندیدبرای خق عضویت در نطرگرفته می شود باید از سوی دومرد ویک زن تایید سود اگرصلاحیت او تایید شددر برابرجماعت اعترفنامه ی شخصی را اظهارمی داردآن گاه پذیرفته می شود.در کلیسای تعمید متینگ ها نقش عمده ای دارندکلیسا های تعمید اعضای شورای فدرال کلیسای آزاد بریتانیای کنیر هستند.

5-تعمیدیها دستور روحانی معینی را حفظ می کنند.این دستورات برای کلیسا ضرورت داردولی برای نجات انها ضرورت ندارد زیرا نجات تنها به ایمات مربوط است.تعمید وعشای ربانی هیچکدام موجب عطای فیض نمی شوند .درپاسخ به این سوال که ایا تعمید هچگونه تغیری در شخص تعمید یافته حاصل می کندگفته شده هیچ عمل جسمانی نمی تواند  خودبه خود تغیردرروح حاصل کند.البته تعمیدیها تعمیدرا نقطه ای ازفیض خدا می دانند.تعمید اعتراف است از سوی شخصی که تغیرمذهب داده وتایید از جانب خدا برای تولددوباره ی اوست.در سنت تعمید مسیح حقیقتا وبه طورروحانی حاظراست.

6-درساختمانی که عبادت تعمیدها انجام میشود محراب وجودندارد.عبادت ازسکوی وعظ هدایت می شود واز سرودها ،دعا ها وقرایت دورس مرکب است.عشای ربانی در حال نشستن انجام می شود.عضویت در کلیسا از ان کسانی است که تعمید مومنان را در یافت کرده اند.کلیسا های (جماعت بسته)مسیحیان را دعوت می کند درحا لی که کلیسای (جماعت باز )به کلیه ی کسانی که به خدا وعیسی مسیح عشق می ورزند خوش آمد می گوید.

حواریون مسیح:

نهصت حواریون مسیح نهصتی است که در اوایل خرن 19 در آمریکا پدید آمد.این نهصت بوسیله ی دو نفر ایرلندی که به امریکا مهاجرت کرده بودند تشکیل شد.این دو نفر بنامهای الکساندروتوماس کمپبل بود الکساندرالهیات خودرا درایرلند  واسکاتلند فرا گرفت.اوکشیش بود.وی بانگرانی شاهد ازهم پاشیدن وتفرقه میان اعضای کلیسایش بود ومی رفت که موجب اختلاف درجهان مسیحت گردداو بزودی( اظهارنامه ی خطابه ی)خودش را منتشرکردواز کلیه ی مسیحیان خواست که اختلافات خودرا کناربگذارندوزیر پرجم مسیحیت متحد شوند ارزوی او ان چنان پیشرفته تراززمانش بودکه برای اومشکلاتی رابه وجود آوردنخستین جماعت مستقل در سال 1811تاسیس شد تامدتی این چماعت با کلیسای تعمید متحد شد ولی این اتحاد براثر سوی ظن طرفین به یکدیگرشکست خورد.حواریون تحولات معمولی را تحمل کردندکه کلیسا های دیگر دستخوش ان شده بودند.ولی آنها با موضع گیریهای جدید در مقابل کتاب مقدس در خلال این دوران خوگرفتند انها به این که در باره ی خودشان بعنوان یک کلیسا سخن بگویندرغبتی نشان نمی دادند.که از انها به عنوان یک نهصت نام برده شود.علارغم میل واراده ی انهابه هرحال آنها به عنوان یک کلیسا جلوگر شدند.انها علاوبرکشیش،شیوخ وسماس ها را نیزبه رسمیت می سناسند .عشای ربانی انها هرهفته اجرامیشوددرحال حاضرعضویت عموم آزاد است.حواریون در امریکا به وجود آمدند ولی پیروان قابل ملاحطه ای در بریتانیا کبیر واسترالیا دارندفعالیت تبلیغی آنها در قسمتهای مختلف جهان انجام می گیرد.

 

کلیسای پنتکالیستها:

ریشه ی تاریخی:

الف-ریشه ی این نهضت طرفدار احیای مذهب استاتیک است این نهصت توجهی خواص به سخن گفتن با روح القدس وایمان شفا بخش نموداصل وزمینه ی آن علاقه به الهام روحی تازه ای بود این علاقه برای احیا دردعاها ظاهرشد.

احیای مذهب به زودی جریان یافت یک روحانی انجیلی باعث تغیرهزاران نفردراسترالیا شد.یکی از اموردل خواه این روحانی تعمید روح بود .گروه از مردم که سه هفته ی متولی دردعا با هم شرکت کرده بودند به تجرنه ی غیرمنتظره ای دست یافتندانها متوجه شدند که ستایش خدا را با اشکهای پرشور واحساسات گرم آغاز کرده اند.یک معدن چی که خود ازتجربه ی استاتیک برخودار بود با شور وحرارت برای مردم وعظ کرد صدها نفر بطورهماهنگ برخواستند وتغیر کیش دادند.وهدف از وعظ این بود که احساسات را تا اوج برانگیزد وبحران عظیم طلب مغفرت وندامت را در مردم ایجاد کندنتیجه این شد که 1-زندگی تغیرشکل داد.

2-اموال به سرقت رفته به صاحبانش با زگردانده شد.

3-وامها پرداخت شدند.

4-میخانه های مجازبسته شدند.

5-در معادن ذغال سنگ،به دستوررهبران اهمیتداده نشد.

این احیای مذهب توجه سرا سرجهان را به خود جلب کردوفعالیت تبلیغی رابالا برد از کسانیی که برای آشنایی با این نهصت به امریکا سفر کرد«یوسف سهیل»بودوی براین عقیده بود که عید گلریزان جدید رادر سراسرجهان قریب الوقوع است .زمینه در امریکا برای احیای مذهب جدید آماده شد .یک سیاه پوست فعالیت های تبلیغی خود را شروع کرد وی دارای نیروهای به وجودآمده ی زیاد بودکه می توانست به دیگران انتقال دهددر یک میتینگ دعا کودک سیاهپوست 8ساله با زبان روح القدس شرو ع به صحبت کرداین روزبه عنوان روز تولد نهصت به شمارآمده اکنون این تولد درسراسر شمال امریکا برقراراست در خلال دوسال این نهصت ها واجد 13سالن اجتماعات در شهرشدنداین نهصت ها به سرعت پیش رفت کرد این نهصت روزنامه ای منتشرکرد بنام ایمان حواری این روز نامه به طوررایگان بین همه ی مردم توزیع شد.هزیبه ی این روز نامه از طریق هواداران تامین شد دکترین این جنبش باموضع گیری باجنشن مذهبی متدیست که تاکید برتغیر مذهب وتطهیرکامل ازگناه بود یکسان بود .راه نجات سه مرحله داشت .

1-تغیر کیش.

2-تطهیرروح.

3-تعمید روح.

به سخن گفتن باروح القدس وشفاهای اعجاز انگیزتوجه خواص می شد.کلمات بی معنای استاتیک از سوی رهبر تفسیر می شد .از سوی مومنان زبان خارجی تلقی گردید یهودیان وقتی شنیدند که بی سوادان کتاب مقدس رابه زبان چینی می  خوانند تغیر کیش دادند .این نهصت توسط یکی ازوعاظ به اروپا راه یافت وازآنجا به کشورهای اسکاندیناوی انگلستان وگسترش یافت .این نهصت در سراسرجهان پیشرفت کرد وامروزکلیسای پنتکاستا لیست  نیرومند ترین کلیسا ی آزاد نروژاست با 30هزار پیروداردکه یک در صد جمعیت آن کشور را تشکیل می دهنددر سوید زمینه برای این نهصت آماده است به دودلیل .

1-به وسیله ی وعظ های تعمیدی.

2-احیای گونا گون مذهبی ک به شدت تحت تاثیربحثهای مربوط به اخرت قرارکرفته اند.

یک جماعت پنتکاستالیست که بوسیله ی کلیساتعمیدی به رسمیت شناخته شده بوددرسال

1910 تاسیس گردیدوسه سال بعد بصورت یک جمعیت مستقل درآمد این نهصت راه خود

به دانمارک گشودولی هرگز موقعیت سویدونروژرابه دست نیاورد.نخستین جماعت توسط یک هنرپیشه تغیر کیش دادولی این نهصت بخاطراختلافات داخلی شکوفا نشدوهم اکنون پیروان او5 هزار نفرند از زمان رسیدن این نهصت به فیلادلفیا تا کنون 35هزار نفر عضو پیدا کرده در انگلستان یک روحانی کوشش کرد تا این نهصت به آنجاراه یابد بسیای ازمردم تحت تاثیراین نهصت قرارگرفتند هنگامی که این نهصت تکفیرشد درحدود2هزارنفر داشت

این نهصت پیروان زیادی درروسیه داشت.

دکترین تشکیلات وزندگی فداکارانه:

دکترین آنان برگرفته ازکتاب مقدس است .کتاب مقدس به عنوان قانوی است که تمام قوانین را در بر دارد .جمعت پنتکا لیستها

1-از یکدیگرجداهستند.

2-هرکدام تبلیغات جداگانه ای دارند.

3-مبلغ به خارج اعزام می دارند از نظرتئوری همه چیزباید آزاد ومطلق باشد در ترتیب معینی از سرود ها همراه باعبارات شورانگیز معمول است ،خطابه ها دارد.موضوعات.

دروعظ انها عبارت است از(از طریف خون مسیح)،تغیر کیش،تعمید روح وآمدن مجدد.

سپاه نجات :سپاه نجات نه یک کلیساست ونه یک فرقه .موسس آن تصمیم به تشکیل فرقه ندارد.اوگفته ما یک کلیسا نیستیم یک سپاه هستیم ،یک سپاه نجات .این تخصص ماست.چهان به نجات نیازمنداست همواره کوشیده اند آن را ازمشاجره دکترینی دور نکهدارند.سپاه نجات نه کشیش دارد نه راوی بلکه خم می شود تا دست افتاده ای را بگیردکسی که می خواهد وارداین سپاه شود نیازنیست از کلیسای خود دست بکشدسپاه نجات یک پیکره مذهبی است با ویژه گی خواص .آنها که وارد سپاه نجات می شوندرضایت روحی خود را جستجو می کنند .سپاه نجات زندگی فداکارانه ای دارد .در سال 1880کوشیدند سپاه نجات را با کلیسا هماهنگ سازد ولی موفق نشد ندیک کشیش به نام ویلسون کارلایل در سال 1882 سپاه کلیسا تشکیل داد که روش نجات را با آهنگ اگلیکان وقف دادشکلی از سپاه نجات درسال1912در کلیسای دانمارک تاسیس کردند تشکیلات این سپاه حاکی از آن است که انان هیچ پیکره ی مستقل در خارج کلیسا ندارند.مؤسس سپاه نجات تاجر زاده ای بود که نیمی از عمر خود را درجمع آوری مال خرج کرد ونیم دیگررادر خرج کردن آن .مادر ویلیام بوت از نژاد یهود بودویژکیهای پسرش بطورمشخص از یهودیت بود.مردم یهودی او را پیامبرپنداشتندبوت بعد از مرگ پدردر یک بنگاه رهنی شاگردی کرد واین باعث شد که جنبه های زشت زندگی را مشاهده کند.او در میتینگهای کلاسی شرکت می کرددرحالی که رابط اش را با خدا مورد ازمایش قرارداده بوداودر سن 15 سالگی تغیر کیش داددر این هنگام اوگناهی که مرتکب شده بود به خاطر آورد اویک قلمدان نقره از همکارش دزدیده بوداین عمل اورا شب وروز رنج می دادبازگرداندن آن اسان بود با باز گرداندن ان احساس آرامش می کرد.در سن 17 ساگی به عنوان یک واعظ پذیرفته شد اوتصمیم گرفت بشارت مسیح را به گوش مردم برساند.اوبا کاترین که یکی از قابل توجه ترین زنان مسیحی بود ازدواج کرد کاترین تا 12سالگی 8بارکتاب مقدس را خواند بود کاترین اشتیاق شدید داشت که انسانها را به عواطفشان باز گرداند اوبه شوهرش نوشت امکان ندارد انسان بدونه غلبه بر عواطف  زندگی مقدس داشته باشد کاترین در تمام کارهای شوهرش کنار اوبودودر بعض از زمینه ها نقش مؤثر تری بازی میکرد.بوت رهبر یک سلسله عملیات انجیلی بود.او در یک مدرسه ی متعصبان کالو نیت فرستاده شد .وی در مدرسه شنید که گفته می شود تعدادی ازارواح برای نجات از جانب خدا انتخاب میشوند فورا مدرسه را ترک گفت.وبیان داشت من گرسنگی بمیرم بهتراز این است که این دکترین رابگیرم.کلیسای متدیسم نظم دقیق را درمورد وعاظ لازم می دانست در حال که پوت اهل نظم نبود 25.او به دنیا آمده بود که رهبری کندنه اطاعت.اودر کنفراس سعی کرد کارهای انجیلی را بدونه کمک دیگران انجام دهد.کنفرانس خواست اورا به یک توافق وادارکند .اوداشت قبول می کرد که همسرش کاترین فریاد زد که نه ،وهمین باعث باز شدن فصل جدیدی درزندگی آنها شد.انها میتینگهای احیاگرانه درسراسرکشوربرگزار کردند .ویلیام وهمسرش کاترین در شهرهای پرچمعیت شروع به فعالیت کردند .انها ابتدا نام احیای مذهب شرق لندن را بکاربردند .بعدا آن را به سپاه نجات تبدیل کردنداین سپاه حاصل پیام وگواهی خون مسیح والطاف روح القدس بود.اودراین سپاه حکمرانی می کرداو مانند فرانسیس مفسرانجیل ومانند ناپلئون دیکتاتور بود.

کلیسای متدیسم نظم دقیق را در مورد خاص لازم می دانست درحالیکه بوت اهل نظم نبود. او به دنیا آمده بود که رهبری کند نه اطاعت او در هر کنفرانس سعی می کرد کارهای مستقل انجیلی بدون کمک دیگران انجام دهد کنفرانس خواست او را به یک توافق وادارد که اوداشت قبول می کرد که  هسرش کاترین درتالار تماشاچیان فریاد زدهرگز همین باعث باز شدن فصل جدیدی در زندگی آنها درزندگی آنها میتینکهای احیاء گرانه در سراسر کشور برگزار کردند  ویلیام و همسر کاترین در شهرهای پرجمعیت شروع به کار کردند آنها ابتدا نام احیاء مذهب شرق لندن را به کار بردند ولی بعدا او مانند سنت فرانسیس مفسر انجیل و مانند ناپلئون دیکتاور بود او در این سپاه حکمرانی می کرد

اقتصاد او از طریق پولهای جزئی مردم تنگ دست و صدقات مردم از شاهزادگان و مردم ثروتمند تأمین می  شد او سه فرزند خود را افسران سپاه نجات قرار داده بود و هنگامیکه آنها کنارگیری کردند و به راه خود رفتند او اعلام کرد که من فرزندی خارج از سپاه نجات ندارم پوت در زمینه اد بیات نیز فعالیت داشت

سپاه نجات گسترش وسعی یافت و پوت یکی از مردان مقدس و مشهور انگلستان شد وافریقای جنوب فعالیت داشت و همچنین در ایتالیا جزایر هند غربی بلژیک آرژانتین فعال بود این سپاه در روسیه توانست پایگاهی بدست آورد هنگام مرگ بوت سپاه نجات در 58 کشور فعالیت داشت انجیل به 102 زبان وعظ می شد 32 هزار کارمند و بیش از صد هزار کارمند محلی 140 خواننده و نوازید تشکیلات دکترین و زندگی فداکارانه .این سپاه نجات ازاعضایش نظم عدالت و فداکاری اکید می خواهد

تازه کشیشان مأمور نظارت بر کار افرادی که پیرامون آنها هستند می شوند مردان و زنان بایگدیگر همانند ند سپاه نجات برای گروههای سنی متفاوت کار دارد از اطفال کمتر از 7 سال تا سالخوردگان .افرادی که وارد سپاه می شوند ابتدا آزمایش ن می شوند افسران تمام وقت باید دوران دانشگده افسری را ببینند از دعا و نیایش هااز انهاامتحان گرفته می شودافسران نبای بدمنه اجازه ی مقامات بالاترازدواج کنند پوت هم تعمید و هم عشاء ربانی را انجام داد سپاه اعتراف به گناه رادر رویف شعایر قرار داد یک نیمکت بی پشت دارند که افرادی که می خواهند اعتراف می کنند به طرف آن می روند ازانو می زنند و باصدای بلند اعتراف می کنند این نیمکت که جای رحمت است یک وسیله واقعی برای فیض می باشد .

برادران پلیموت در سال 1820 گروهی از مردم پارسا منش و فداکار در شهر دوبلین و در شهر پلیمون تشکیل شد

تمایل به سادگی و بی آلایشی خلوص در عبات اتحاد  برادری برنامه کار آنها بود آنها سخت تحت تأثیر مکاشفه آن عضو قرار گرفتند انها برای میتینگهای مذهبی و عشاء ربانی گرد هم می آمدند ابتدا قصد ترک کلیساء تاسی را نداشتند ولی با پیشرفت کار از کلیسا جدا شدند آنها توسط جان نلسون دارابی به هم پیوستند جان نلسون دارابی هم نیروی روشنگر عالی نداشت و هم بی ریا و صادقانه بود همه فرقه ها را گرد هم آورد تا در انتظار خدا باشند بر اثر موعظه او گردهمایی در دوبلین پلیموت و دیگر نقاط فرقه خاص خود را تشکیل دادند و گروها نام برادران را برای خود انتخاب کردد از دارابی آثار بی شماره درباره کتاب مقدس و مکاشفه باقی مانده است سفرهای تبلیغی زیادی به آمریکا و لندن و داخل جزایر بریتانیا داشته

علت رکود این نهضت

الف . مشاجرت داخلی که قسمتی بر سر مسائل دکترین وقسمتی بر سر اصول تشکیلات آن بود باعث رکودش گردید

این اخلافات باعث رکود نهضت شد دو دسته به نام های جماعت آزاد و جمعت محدود شد  گروه اول  خواستار رابطه با دیگر برداران مسیحی خارج نهضت بودندبه شرط آن که انها معتقد به دکترینی که از نظر این گروه مضراست  نباشند.

گروه دوم شرایط بسیار دقیق تری را معتبر می دانستند

مقدس که براساس اصول اصلی تفسیر شده قانون اصلی ایمان است آنهاکلیه کلیسا ها ی آن زمان را مردود می شمردند

از نظر تئور هر یک از پیروان می توانند وعظ کنند یا نان خرد کنند زنان  مجاز نیستند در کلیسا صحبت کنند تعمید یا اصولا انجام نمی شودیا  مخصوص بزرگسالات است که اعتراف به ایمان کرده اندعشای ربانی که خرد کردن نان نام داردهر هفته تشکیل می شود شرکت  کنندگان درسراسرعبادت حال نشستن هستدعبادت انها کاملا ساده وترکیبی از دعاهای فی البدیه،قرایت کتاب مقدس تاکید زیادی روی دو بارهآمدن  خداوندگار  عادات و رسوم آنها پورتانی است برادران تعدا داعضاء خود را فاش نمی کند چون خلاف مقررات است تعداد پیروان آنها 15000نفر هستند

کلیسای جدید اورشلیم

بنیانگذار این کلیسا دانشمند و فیلسوف سوئدی به نام «سیودبرگ »است

درباره برگ امانوئل سیودن پورک :

او فرزند اسقفی بود در کلیسای سوئد او در فلسفه خداگرایی رشد کرد

تحصیلاتش را در ریاضیات و طبیعات در سوئد انگلستان و فرانسه و هلند و ایتالیا فراگرفت

اما تألیفاتی درباره مهندسی گیاه شناسی ستاره شناسی کالبد شناسی بلور شناسی بود وی  مناصب مهمی در نزد پادشاه سوئد به دست آورد او نقش مهمی را در چند سال در مجلس اعیان داشت مسائل ذهبی او را درگیر کرده بود در سال 1745 به یک رویای  وحی نایل شد او خدا را به شکل انسان دید و این کلمات را شنید من خدا هستم خالق و نجات دهنده .من تو را برگزیده ام تا معای روحی و جاویدان کتاب مقدس را تفسیر کنی آنچه تو می نویسی را دیکته می کنم او به رویای بهشت و دوزخ نائل شد حقیقت و واقعیت جهان روحانی نزد او مسلم و بی چون و چرا بود او تحقیقاتی در رابطه با جهان روحانی و ارتباط میان روح و ماده کرد او در سال 1747 در لندن اقامت داشت و بقیه عمر را صرف تعداد زیادی رساله در مورد الهیات و عرفان به زبان لاتین کرد چیزهای مورد علاقه او طبیعت خدا گرایانه جهان روحانی بود او مکاشفه های داشت که در آن روز های داوریدر جهان روحانی وتاسیس یک کلیسای جدیدرامشاهده کرد.

پاسکال دانشمند نابغه ای بودکه کلیه ی فعالیتهای خود را در اوج شهرت جهانی رها کرد وبه امور مذهبی پرداخت. برخلاف پاسکال برگ درباره راه حل های غیر معمول تمایل قلبی داشت ولی دکترین معروف درباره تثبیت را رد کرد او وجود سه شخصیت در یک خدا را نپذیرفت زیرا این حال مانع عبادت مسیح به عنوان قادر و به عنوان پدر می دید.

شورای نقیه ایمان را از مسیرش منحرف کرد و کلیسا در حال شکست و سقوط بود  تا اینکه بر برگ وحی اعطا شد.انتقاد او درباره دیگر کلیسا ها و دانایان آنها دارای اهمیت است . اولوتری و ملانکتین را به خاطر دکترینشان  را در باره اخلاص مورد  پرخاش قرارداد زیرا بنا براین دکترین نیکوکاری بی ارزش است، کالوئسیم  درباره دکترینش درباره ی سرنوشت مردود است وکاتولیک روم بخاطر پرستش پاپ وپنهان کردن حقایق کتاب مقدس مورد انتقاد است کتابهای مخصوصی از کتاب مقدس مانند کتاب ایوب غزل غزلها در عهد عتیق به کلی نافذ مرجعیت هستند در عهد جدید تنها اناجیل و مکاشفه یوحنای رسول، کتابهای کامل وحی شده اند یسودن یورک هر پدیده ای از جهان ماده را به عنوان نسخه از یک حقیقت معنی تفسیر می کند یورک همیشه از کلیساجدیدسخن  می گوید.ولی هرگز نکوشید یک کلیسای جدیدتشکیلتاسیس کلیسا از سوی پیروانش بعد مرگ او در انگلستان انجام شد این نهضت از انگلستان به آمریکا رفت و جنوب غرب افریقا تبلیغات جریان دارد تعدا داعضا ی کلیسا جدید در انگلستان هزار نفر و در آمریکا حدود شش هزار نفر اند

کلیسای جدید یک اعتراف نامه ایمان کوتاه دارد که دکترین قطعی خود را درباره تثلیت دارد نوشته های سیوون بورگ  شهرت و اعتبار زیادی دارد دوشوار تعمید و عشاء ربای به رسمیت شناخته شده مقامات روحانی در آمریکا و انگلستان باهم تفاوت دارند

در انگلستان سه درجه وجود دارد کشیشهای منصوب، کشیشان و رهبران منصوب در حالی که در آمریکا دو ریشه وجود دارد روحانیون و روحانیون عمری .

ادونیستها:

ادونیستها نام نهصت اصلاحی مکاشفه ای است که در سال1840در آمریکاظاهر شد.

سابقه تاریخی این نهضت :

سابقه تاریخی این نهضت به دوران ناپلئون باز می گردد  در این دوران اشخاص صلح طلب منتظر بازگشت خداوند گا در شهر ورتمبرگ بودند این انتظارها در انگلستان در نهضتهایی به نام ایروتبک و دادایی به وجود  امد که مقدمه نهضت ادونتیسم آمریکایی شد شمار رفت ویلیام میلو موسس نهضت ادنیسم کشاورز بی سوادی بود که خیلی علاقه به سواد داشت او نوشته هایی که در درسترسس داشت خواند و خدا گرا شد  و در سن 34 سالگی تعمید به جا آورد تغییر مذهب داد و روحانی تعمید دهنده شد مطاله ای روی کتاب دانیال به خصوص مکاشفه انجام داد و به بازگشت خداوند گان قانع شد

این امر به دنبال دو رستاخیز است یکی سلطنت خداوند بروی زمین و دیگری رستاخیز دومی عمویی و داوری خواهد بود

وی با توجه به فرازهایی از کتاب پطرس و دانیال پیش بینی کرد که بازگشت خداوند ما در حدود 1843 باشد و از سال 1841 این نتیجه گیری را منتشر کرد او در کلیساهای تعمیدی لنگر کشنالیست و متدیست در رابطه با این موضوع صحبت کرد و در سال 1834 به عنوان یک واعظ پذیرفته شد در پی سخرانی او بسیاری از مردم تغییر کیش دادند  آرزوی اصلی او این بود که هرکس در کلیسای اصلی خود بماندتا  خداو ند گارمابیایدو موانع بین فرقه ها برداشته شود هنگامیکه سال موعود رسیداین نهصت رشد یافت وروزنامه ی ویژه  ی نشانه های زمان موعود را در شهر بوستون انتشار داد و بعد به «منادی ظهور» معروف شد . سایر انتشارات فریاد نیمه شب و سیپور حاضر باش نامیده شدند میلر بر اثر فشار اطرافیان تاریخ دقیق را تعیین کرد که بین 21 مارس و 17 اوریل سال بعد باشد . سال بعد تاریخ تأخیر دار شد در زمستان آن سال  بسیاری از مردم در انتظار بسر بردند دارای خود را فروختند یا از آن صرف نظر کردند مردم زیادی منتظر موعود بودن ولی کشاورز ی خود را درو نکردند او نیامد تاریخ جدیدی اعلام شد مردم دچار یاس شدند

در آن دروران تاریکی درد سخت نامیدی پیروان مسیح علیه السلام را فرا گرفت دوری که مشابه آن حواریون بعد از صلیب شدن مسیح کشیدند سیلیو بابت عذر خواهی گفت که در تعیین روز آمدن مسیح اشتباه کرده و گفت در آینده از چنین پیشگوئیهایی خودداری می کند بعد از بحران سال 1844 عده ای از کلیسا اخراج شه  میلر تکفیر شد انها مجبور شدند تشکیلات برای خود راه اندازی کنند

آنها در سیاست کلیسا طرفدار کنگره ستالیستها در عمل تعمید طرفدارداوران کلیسا و در دکترین پروتستانت افراطی بودند

بزرگترین گروه این نهضت اوتینستهای روز هفتم بودند یک واعظ پیشنهاد کرد روز هفتم به نام سبت نگهداری شود مطالعه کتاب مقدس آنها را قانع کرد که پیشگویی کتاب دانیال مربوط به آمدن عیسی به روی زمین نیست به مکان مقدس در آسمان است.

مراکز اصلی ادونیسته ا در شهر میشیگان قرار دارد ادویسها روز هفتم کتاب مقدس را وحی خدا به انسان و قانون اصلی ایمان و عمل می دانند

آنها تقدیس جاری از طریق روح القدس حلول کننده ایمان دارند و دکترین تثلیث ، الوهیت مسحی با ازلیت و ابدیت او تو اواز باکره،  مرگ کفارهای  و قرار گرفتن او برصلیب ، رستاخیز نزول جسمی او کشیشی او پیش از پدر بازگشت به زمین را قبول دارند

همه بازگشت او را حتمی می دانند در انتظار او رستاخیز صالحین و نیکوکاران واقع خواهد شد و آنها به همراه مسیح 1000حکومت خواهند کرد بعداز1000سال گنهکاران به کیفر اعمالشان خواهند رسیدیکی از

دکترین ادوتیسها براین است روح ذاتا جاودانه نیست به جاویدانی تنها از طریق مسیح به مومنان ارزانی داشته شد

ویژگی آنها این است که معتقدند روح نبوت در نوشته های «الن وایت» ظاهر شده الن وایت خود را تنها یک پیام آور خواند ویژگی دیگرشان این است که روز سبت نگهداری می شوند روز سبت در آفرینش تاسیس شد و هم اینکه توسط مسیح و حواریون او نگهداری شده است ادونیستها مراسم خودشان را روز شنبه اجرا ی کنند اساییشگاه بیمارستانها وکلینک تأسیس کردند د بزرگترین آسایشگاه در شهر اسکاندیناوی است.انها در روز هفتم از استعمال دخانیات والکل وقهوه وچایاجتناب می کنندانها گوشت خوک وحیوانات خفه شده نمی خورند

عبادت آنها بسیار ساده است و مشتمل است بر سبت اسکول و خدمات . در سبت اسکول جماعت به دو کلاس تقسیم می شوند که هر کلاس تحت رهبری معلم اداره می شود موضوع مورد تعلیم ممکن است مقاله یا مطالعه باشد عبادتی که در اسکول انجام می شود عبارت است از سرود خوانی دعاهای بالبدایه و وعظ

مهمترین منبع درآمد آنها عشریه بود پرداخت عشریه معیار پیروی از کلیسا نیست

افراد جدید بعد از تعمید و آزمون در کلیسا پذیرفته می شوند

ویژگیهای معین از قبیل اعتقاد به سلطنت مسیح هزار ساله نگهداری سبت و قوانین به رزیم غذایی و دقت عسگریه مسیحیت اولیه را که رنگ یهودیت داشت به خاطر می آورد

انجمن دوستان :در حقیقت افراطیون جناج چپ جهان مسیحیت هستند که فاقد اصول ایمان وشعارند رهبر جرج فوکس پسر مرد نساجی از دهکده دارای تن در لیستر شایر بود پدر و مادرش پارسا بودند پدرش به خاطر راستی و درستی اش برجستگی داشت چرخ فوکس دارای روحیه پدر بود ولی خیالباف و مالیخولیایی بود او به خاطر پیش آمد بستگان خود را ترک کرد و زندگی را با آوراگی شروع کرد او معمولا در جاهای خلوت توقف می کرد معمولا مردم او را مسخره می کردند او در جستجوی کمک چند روحانی و کشیش بود او می گوید در سال 1646 ذهن من روشن شد هنگامی که امیدم ازهمه قطع شد .انگاه صدایی شنیدم که به من می گفت تنها یک نفر وجود دارد و با تو در حالی که هستی سخن بگوید و آن عیسی است من هنگامیکه این مطلب را شنیدم قلبم شاد شد و از عظمت عشق خدا در شگفتی ماندم در این زمان به سه حقیقت پی بردم

مؤمنان حقیقی کسانی هستند که از طریق تولد تازه از خدا به زندگی راه یافته اند

تعلیم و تربیت در دانشگاهها کافی نیست که انسان را بنده مسیح کند

خدا در هیچ معبد ظاهری که به دست انسان ساخته شده اقامت نمی کند

او برای وعظ انجیل «لانور باطنی»  مسافرتها کرد طبعا این وعظ مشاجرات زیادی به دنبال داشت زیرا به صورت حمله مستقیم به کلیه  کلیسا ها سازمان یافته ،شعارها،ب دکترین پوربتانی در باه ی ماخذ متون مقدس وطبیعت انسان بود.برخی مردم معتقد شدند ولی استان خشمگین شدند. هنگام مرگ جورج فوکس رهبری را به عهده داشت .

پیروان فوکس خود را دوستان خواندند که بعد به نام فرزندان روشنایی نامیده شدند

نهضت فوکس ابتدا در شمال انگلستان و بعد به قسمتهای دیگر راه یافت این هضت توسط دو نفر زن به لندن معرفی شد و سپس به ایرلند آمریکای شمالی و هلند راه یافت و سپس به آلمان فرانسه ایتالیا نروژ ترکیه اورشلیم راه یافت

نابلر رهبر نهضت در لندن شد ولی از آنجا که نام شاهزاده صلح و سلطان جاوید را بر خود گذاشت جنبش را به نابودی کشاند

ویژگیهای جمعیت برادران

زندگی مسیحی با ایمان و فکر جماعت دوستان

اعمال مسیحی

اداره کلیسا البته این مجموعه نمایشگر سند اعترافی قانون و شرعی است

مذهب کواکرها شکلی از تصوف و عرفان است شکلی از آرامش بود  که درآن به نور باطنی به روح انسان برتری  تقدمداده شده است این نور در روح همه افراد انسان وجود دارد  این جنبش برای تحکیم موقیت خوددر برابرنهصت روحانی چنین می  گوید:این نور نالقوه در همه کس وجود داردولی تنها کسانی به آن دست می یابند که به سوی آن برونداز این گفتار چنین بر می اید که این امر منتبق است با داشتن ارتباط مستقیم با روح مسیح جماعت دوستان هیچ چیزی را به  عنوان ماخذ قطعی به رسمیت نمی شناسند کتاب مقدس گاهی در میتینکها خوانده میشود ولی بیشتر در منازل انها می گویند نور باطنی بیشتر به دادگاه استیناف شبیه است تا کتاب مقدس که نور باطنی بیشترمی توادن نقش نهایی دادگاه استیناف رارا بازی کند تا کتاب مقدس انها بهر حال نتوانستندخود را نسبت به هیچ گونه اصول ایمانی متشکل  متقاید کنند انها معتقد بودند که هیچ گاه نمی توان حقیقت را برای همه ی زمانها مقررداشت از این رو می توان انهارا ارتودکس وتبشیری نامید.هر چند انها از تصدیق هر گونه اصول ایمانی امتناع می ورزندبرخی کواکرها طرفدار نطریات غیر ارتودوکسی    ا هستندبسیاری از جمعیت دوستان نسبت به مسیح وودکترین انها بادیگر مسیحیان فرق دارندعضویت در این جماعت داوطلبی است. درعین حال کودکانی که از پدر ومادر کواکرند عضو حساب میشوند  کواکرها نه تعمید برگزار می کنند و نه عشای ربانی دکترینی که می گوید مراسم ظاهریتواند موجب اعطای فیض باشد با طریق عرفانی آنها سازگار نیست کواکر ها بعنوان یک جماعت مسیحی از سویشورای جهانی مسیح به رسمیت شناخته شدند.

Template Design:Afzadi